• امیر حسین کفیتی یک بروزرسانی ارسال کرد در حال حاضر

  Indila – Derniere Danse
  0
  • Oh my sweet torment
   اوه عذاب شیرین من

   No point in fighting, you start again
   جنگیدن بیهوده است اما تو، دوباره شروع میکنی

   I’m but a meaningless being
   اما من یک موجود بی ارزش هستم

   Without him I’m a bit troubled
   بدون اون من یک ذره تو دردسرم

   I wander around alone on the subway
   من تنها تو مترو سرگردانم

   A last dance
   آخرین رقص

   To forget my great misery
   برای فراموش کردن بدبختی بزرگ من

   I want to get away, everything to start again
   میخوام برای یه جای دور، همه چیزو از اول شروع کنم

   Oh my sweet torment
   اوه عذاب شیرین من

   I stir the sky, the day, the night
   من آسمونو، روز و، شبو درهم میریزم

   I dance with the wind, the rain
   میرقصم با باد ، با بارون

   A bit of love, a drop of honey
   ذره ای عشق، قطره ای عسل

   And I dance, dance, dance, dance, dance, dance
   و میرقصم، رقص، رقص، رقص، رقص

   And in the noise, I run and I’m afraid
   و از سرصدا، فرار میکنم و میترسم

   Is this my turn?
   آیا نوبت منه؟

   Here comes the pain
   دوباره درد شروع میشه

   In all of Paris, I abandon myself
   تو کل پاریس، خودمو رها میکنم

   And away I fly, fly, fly, fly
   و به جای دور پرواز میکنم، پرواز، پرواز، پرواز

   Nothing but hope
   هیچ چیزی جز امیدواری پیش روم نیست

   On this road in your absence
   در این جاده در غیاب تو

   Try as I might, without you
   تا جایی که میتونم تلاش میکنم، بدون تو

   my life is nothing but a meaningless shiny decor
   زندگی من چیزی نیست جز یک دکور پر زرق و برق بی ارزش

   I stir the sky, the day, the night
   من آسمونو روزو شبو به هم میریزم

   I dance with the wind, the rain
   میرقصم با باد ، با بارون

   A bit of love, a drop of honey
   ذره ای عشق، قطره ای شیرینی و عسل

   And I dance, dance, dance, dance, dance, dance
   و من میرقصم، رقص، رقص، رقص، رقص، رقص، رقص

   And in the noise, I run and I’m afraid
   و از سرصدا، فرار میکنم و میترسم

   Is this my turn?
   آیا نوبت منه؟

   Here comes the pain
   درد و رنج باز شروع شد

   In all of Paris, I abandon myself
   تو کل پاریس، من خودمو رها میکنم

   And away I fly, fly, fly, fly
   و بجای دور پرواز میکنم، پرواز، پرواز، پرواز

   In my sweet torment
   در عذاب شیرینم

   Whose offences I’ve paid in full
   یکی دیگه گناه کرده و من دارم تاوان پس میدم

   Listen to how great my heart is
   گوش کن به قلبم که چه قدر عالیه

   I’m a child of the world
   من یک کودک از جهان هستم

   I stir the sky, the day, the night
   من آسمونو روزو شبو در هم میریزم

   I dance with the wind, the rain
   میرقصم با باد ، با بارون

   A bit of love, a drop of honey
   ذره ای عشق ، قطره ای عسل

   And I dance, dance, dance, dance, dance, dance
   و من میرقصم، رقص، رقص، رقص، رقص

   And in the noise, I run and I’m afraid
   و از سرصدا، فرار میکنم و میترسم

   Is this my turn?
   آیا نوبت منه؟

   Here comes the pain
   درد و عذاب شروع میشه

   In all of Paris, I abandon myself
   تو کل پاریس، خودمو رها میکنم

   And away I fly, fly, fly, fly
   و به جای دور پرواز میکنم، پرواز، پرواز، پرواز، پرواز

   0